Harmonogram


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/ 2020

REKRUTACJA ZASADNICZA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja od godz. 8.00

do 20 maja do godz. 15.00

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

język hiszpański - 30 maja godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

7 czerwca do godz. 15.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 17 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie

24 czerwca godz. 11.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie

28 czerwca godz. 10.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

od 21 czerwca od godz. 12.00

do 28 czerwca do godz. 16.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

do 15 lipca

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

16 lipca godz.12.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

od 16 lipca od godz. 12.00

do 24 lipca do godz. 10.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25 lipca godz. 12.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

25 lipca do godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lipca od godz. 8.00

do 30 lipca do godz. 12.00

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych - dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie

od 31 lipca do 2 sierpnia

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

5 sierpnia godz. 12.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

do 16 sierpnia

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

19 sierpnia godz. 12.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

od 19 sierpnia od godz. 12.00

do 27 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 sierpnia godz. 10.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

28 sierpnia do godz. 12.00