Harmonogram


Aktualny harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/ 2021

Aktualne terminy postępowania rekrutacyjnego

Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego: 30.06.2020 (wtorek), godz. 11.00, IV LO w Radomiu, ul. Mariacka 25

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego: 09.07.2020

II termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy z przyczyn niezależnych o siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie: 10.07.2020 (piątek), godz. 11.00, IV LO w Radomiu, ul. Mariacka 25

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego (II termin):13.07.2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami.

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami przez kandydatów, którzy na swojej liście preferencji wybrali również szkołę z oddziałami dwujęzycznymi.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej złożonego w „szkole pierwszego wyboru” o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

język hiszpański - 30 czerwca 2020 r.

godz. 11.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

9 lipca 2020 do godz. 15.00

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu  

10 lipca 2020 godz. 11.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych w drugim terminie

13 lipca 2020

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły