Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Strona IV Liceum Ogólnoksztacącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

V Liceum Ogólnoksztacące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona IV Liceum Ogólnoksztacącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • czytnik tekstu
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszenia liter
 • podwyższony kontrast
 • wirtualna klawiatura
 • podświetlane linki
 • podkreślone linki
 • opisy obrazków
 • nawigacja klawiaturą
 • skala szarości
 • zmiana kolorów tła
 • zmiana kursorów

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Osoba upoważniona przez dyrektora.
 • E-mail: szkola@chalubinski.edu.pl
 • Telefon: 483627485

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor IV Liceum Ogólnoksztacącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Adres: Mariacka 25
  26-600 Radom
 • E-mail: szkola@chalubinski.edu.pl
 • Telefon: 483627485

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na teren szkoły można wjechać dwoma bramami  wjazdowymi. Pracownicy i interesanci wjeżdżają na parking szkolny bramą automatyczną od ul. Planty i kompleksu sportowego ORLIK. Przy bramie znajduje się domofon obsługiwany przez pracownika obsługi szkoły. Większość pracowników  posiada piloty do bramy. Druga brama wjazdowa na teren szkoły znajduje się od strony wejścia głównego. Otwierana jest przez pracownika szkoły w razie potrzeb, głównie dojazd karetki pogotowia ratunkowego i innych służb ratowniczych. Na parkingu szkolnym nie  wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wjazd drugą bramą  umożliwia  dotarcie  bezpośrednio do  podjazdu dla wózków przy wejściu głównym.

Do budynku szkoły prowadzi 5 wejść.
Wejście główne od ulicy Mariackiej przeznaczone jest dla pracowników, uczniów, rodziców
i petentów. Wejście to jest zadaszone, posiada podwójne drzwi  przeszklone. Do lewych prowadzą 3 stopnie schodowe z kostki brukowej, a do prawych drzwi prowadzi podjazd
z poręczą, umożliwiający dojazd wózkiem.
Wejście od strony szatani szkolnych przeznaczone jest głównie dla wchodzących uczniów.
Dwa wejścia od  ul. Wicherka prowadzą: na korytarz przy siłowni i bezpośrednio do sali gimnastycznej.
Wejście od strony piwnicy wykorzystywane jest przez dozorców i konserwatora. Do wszystkich wejść prowadzą 2 lub 3 stopnie schodowe.
Wszystkie wejścia wykorzystywane są jako wyjścia ewakuacyjne.

Do budynku i większości jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na parterze po lewej  stronie od wejścia głównego.  

Do osoby z niepełnosprawnością, przybywającej do szkoły zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, ponieważ
w  budynku nie ma windy.

Toaleta na parterze budynku szkoły  dostosowana jest   dla osób niepełnosprawnych.  

W budynku szkoły i budynku socjalnym ORLIK nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły i budynku socjalnym ORLIK nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.

Nad wejściami  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacji głosowej udziela pracownik szkoły dyżurujący przy wejściu głównym.

Budynek socjalny ORLIK jest parterowy, posiada podjazd dla wózków, toaletę i szatnię przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Informacji głosowej udziela animator sportu.