Pedagog/Psycholog


 

Pedagog/pedagog specjalny

mgr Edyta Moćko 

Dzień

Godziny

Poniedziałek

9.00-16.30

Wtorek

7.20-14.00

Środa

7.20-15.30

Czwartek

7.20-15.30

Piątek

11.30 - 15.00

Psycholog

mgr Katarzyna Warso

Dzień

Godziny

Poniedziałek

7.15-12.15

Wtorek

11.40 - 16.30

Środa

7.15 - 15.30

Czwartek

7.15-15.30

Piątek

7.30 - 15.00

Czym się zajmuje Pedagog Szkolny?

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.