Matura - komunikaty

Matura hiszpańska


blog img

Matura hiszpańska

  • 2019-10-09 19:47

Matura hiszpańska

Matura w klasie dwujęzycznej

  Absolwenci klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim zdają maturę na zasadach obowiązujących wszystkich absolwentów szkół średnich w Polsce. Mogą oni jednak ubiegać się również o Título de Bachiller (matura hiszpańska).

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Título de Bachiller nadawanego przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii absolwentom oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania w liceach ogólnokształcących

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania, którzy przystępują do egzaminu maturalnego i zamierzają jednocześnie otrzymać Título de Bachiller, są zobowiązani:

1.wskazać w deklaracji, która jest składana przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego, że zamierzają ubiegać się o hiszpański Título de Bachiller i dołączyć do niej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu przekazywania niezbędnych informacji z OKE do CKE oraz z CKE stronie hiszpańskiej, a także przekazywania wyników uzyskanych przez zdającego z OKE stronie hiszpańskiej;

2.zdać egzamin maturalny;

3.przystąpić do egzaminu z języka hiszpańskiego, jako przedmiotu dodatkowego, w części ustnej i pisemnej na poziomie dwujęzycznym określonym w standardach wymagań egzaminacyjnych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych i uzyskać z tego egzaminu w obu częściach po min. 30% punktów możliwych do uzyskania;

4.rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku hiszpańskim z geografii Hiszpanii, historii Hiszpanii i literatury Hiszpanii, przygotowane przez stronę hiszpańską, i uzyskać z nich po min. 30% punktów możliwych do uzyskania. Zadania te będą przygotowane i ocenione przez stronę hiszpańską, a rozprowadzane przez CKE.

Wyników uzyskanych za rozwiązanie zadań, o których mowa w pkt 4., nie odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.

Artur Gałęski