Aktualności

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych


blog img

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych

 • 2021-06-21 04:33

DODATKOWY TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM 1H – 7 lipca 2021 godz. 10.00

Sprawdzian kompetencji językowych  z języka  hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału  dwujęzycznego  z  językiem  hiszpańskim 1h w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się w terminie dodatkowym 7 lipca 2021 o godz. 10.00 w  budynku IV  Liceum Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi   im.  dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

Do sprawdzianu mogą przystąpić kandydaci, którzy wybrali oddział dwujęzyczny iz przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie głównym. Należy wówczas złożyć podanie wraz z uzasadnieniem do komisji rekrutacyjnej przy IV LO w Radomiu w terminie do 2 lipca 2021 do godz. 15.00. Komisjarekrutacyjna podejmie decyzję 5 lipca 2021.

Czas  trwania  sprawdzianu  60  minut. Należy zgłosić się co  najmniej  15  minut  przed rozpoczęciem  sprawdzianu  i  przed  wejściem  na salę  okazać  legitymację szkolną  lub inny dokument  tożsamości  ze  zdjęciem umożliwiający identyfikację.

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podczas sprawdzianu kompetencji w IV LO w Radomiu obowiązują procedury bezpieczeństwa zalecane przez MEN, MZ oraz GIS zamieszczone na stronie internetowej IV LO w Radomiu. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi przeprowadzania sprawdzianu kompetencji:
Procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

 1. Na sprawdzian może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Kandydat nie może przyjść na sprawdzian, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, albo w ciągu 14 dni miał kontakt z  osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem oraz występują u niego: gorączka, kaszel, uczucie duszności i inne niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, z zastrzeżeniem opisanej sytuacji:

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na sprawdzian, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

 1. Kandydat przed przystąpieniem do sprawdzianu informuje przewodniczącego komisji przeprowadzającej sprawdzian, że choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 2. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Na sprawdzianie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której odbywa się sprawdzian, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywa się sprawdzian po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek komisji może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie sprawdzianu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pisać sprawdzian i wychodzi z sali.
 1. Zdający, jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie sprawdzianu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku oraz mogą posiadać rękawiczki.
 2. Zdający potwierdzają swoją obecność na sprawdzianie, podpisując się na liście, korzystając z własnego długopisu.
 3. Po zakończonym sprawdzianie zdający opuszczają szkołę z zastosowaniem odpowiedniego dystansu.