Aktualności

I etap rekrutacji - składanie wniosków


blog img

I etap rekrutacji - składanie wniosków

  • 2021-05-12 18:22

Od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 15:00  ( do oddziału dwujęzycznego od 17.05. do 31.05.2021 r. do godz. 15:00) wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

dostarczyć dokumenty w wersji papierowej, zapakowane w dużą kopertę, do IV LO (placówki „pierwszego wyboru”),

Zaklejoną kopertę (z zapisem daty złożenia dokumentów w budynku szkoły) należy pozostawić w przygotowanej do tego celu skrzynce „Rekrutacja”, znajdującej się przy wejściu do szkoły od ul. Mariackiej.

- jeśli kandydat nie może dostarczyc dokumentów w wersji papierowej osobiście, może przesłać elektronicznie skan albo zdjęcie podpisanego wniosku na adres elektroniczny rekrutacja@lo4.radom.pl.

Informacja dotycząca dodatkowych dokumentów składanych podczas rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej 
na rok szkolny 2021/2022 - zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.) - kryteria ex-aequo

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów:

  1. a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

  1. b) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej 

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

  1. c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Wzór oświadczenia o wielodzietności - do pobrania tutaj

  1. d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511, z późń. zm.) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

  1. e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka do pobrania tutaj

  1. f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

Zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Wydanie dokumentów i odblokowanie konta kandydata w systemie naboru elektronicznego (dotyczy zmiany preferencji) następuje za zgodą pisemną rodzica (opiekuna prawnego). Wniosek o wydanie dokumentów i odblokowanie konta kandydata w systemie naboru elektronicznego należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do skrzynki "Rekrutacja" w podpisanej zaklejonej kopercie lub przesłać elektronicznie skan albo zdjęcie podpisanego wniosku na adres elektroniczny rekrutacja@lo4.radom.pl

Zmiany preferencji w pierwszym etapie rekrutacji można dokonać od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 14:00.