Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI CHAŁUBIŃSZCZAKÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Chałubińszczaków zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została
  w dniu 24 marca 1995 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
  w Radomiu Nr Rep. A nr 1864/95 z woli wymienionych w nim założycieli.
 2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

§ 3.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja Chałubińszczaków”.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Radom.

§ 5.

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

 1. Celami Fundacji są:
 1. dążenie do podtrzymywania i zwiększenie aktywności środowiska nauczycieli, uczniów, rodziców, administracji oświatowej, rządowej, samorządowej, służącej umacnianiu prestiżu IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu,
 2. włączenie do działań dla dobra szkoły organizacji krajowych i zagranicznych oraz absolwentów mieszkających w Polsce i poza granicami kraju,
 3. wspieranie inwestycji służących modernizacji i rozbudowie istniejących budynków szkoły,
 4. udzielenie wszechstronnej pomocy uczniom niepełnosprawnym, dotkniętym patologiami społecznymi oraz znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. udzielanie pomocy materialnej wybitnie uzdolnionym uczniom poprzez stypendia,
 2. gromadzenie informacji o uczniach i emerytowanych nauczycielach potrzebujących pomocy,
 3. współpracę z instytucjami opieki społecznej, służbą zdrowia, organizacjami społecznymi,
 4. organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji,
 5. wspomaganie inicjatyw zgodnych z ideami Fundacji,
 6. inne formy działalności służące celom Fundacji.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) stanowiący fundusz założycielski Fundacji, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 3. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej całym swoim majątkiem.

§ 14

Cały dochód z dotacji, darowizn, spadków i zapisów Fundacja przeznacza na działalność wymienioną w §10 statutu.

§ 14 a

 1. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek, lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „osoby bliskie”.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji.

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 16

Rada Fundacji jest najwyższym organem uchwałodawczym i kolegialnym organem nadzoru.

§ 16a

 1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać
  z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 17

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 10 do 12 osób.
 2. Członkami Rady są wszyscy Fundatorzy oraz osoby fizyczne wskazane przez Fundatorów, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania Fundacji
  i pomnożenia jej mienia.

§ 18

 1. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji
  w przypadku:
 1. choroby,
 2. złożenia rezygnacji,
 3. niespełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż 1 rok,
 4. istotnego naruszenia postanowień statutu,
 5. nienależytego wypełnienia fundacji członka.

§ 19

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
 1. ustalenie kierunków działalności i rozwoju Fundacji oraz nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 2. popularyzacja celów, dla których powstałą Fundacja,
 3. inicjowanie kierunków działania fundacji,
 4. opisywanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,
 5. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, jak również rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 33% masy majątkowej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie ewentualnego połączenia z inną Fundacją,
 7. przyznawanie stypendiów i nagród Fundacji,
 8. zatwierdzanie regulaminu pracy Prezydium Rady Fundacji,
 9. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
 10. podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji,
 11. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

§ 20

 1. Pracą Rady Fundacji kieruje wybrane przez nią Prezydium Rady Fundacji.
 2. W skład Prezydium Rady Fundacji wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i dwóch członków.

§ 21

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż 2 razy w roku o ile nie zachodzi potrzeba częstszego zwoływania posiedzeń.
 2. W posiedzeniach uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 22

Uchwały Rady Fundacji i jej Prezydium zapadają zwykła większością głosów, z tym, że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej polowy składu jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 23

 1. Prezydium Rady Fundacji nadzoruje bieżącą działalność Zarządu Fundacji
  a w szczególności:
 1. zatwierdza regulamin Zarządu Fundacji,
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu oraz udziela mu absolutorium,
 3. ustala zasady wynagradzania pracowników Fundacji,
 4. rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd Fundacji.

§ 24

 1. Prezydium Rady Fundacji podejmuje uchwały zwykła większością głosów przy udziale co najmniej trzech osób w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący
  lub Wiceprzewodniczący w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
 3. Wszystkie funkcje członkowie Rady Fundacji sprawują bezpłatnie.

Zarząd Fundacji

§ 25

 1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji raz reprezentuje Fundacje na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i członka.
 3. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji na okres 3 lat.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub z chwilą śmierci członka Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji
  z przyczyn wymienionych w 18 ust.2.

§ 26

Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie lub są zatrudnieni w Fundacji.

§ 27

Oświadczenie woli o imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

 

 

 

§ 28

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa
lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

§ 29

 1. Zarząd Fundacji:
 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. uchwala roczne i wieloletnie plany jej działania,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd jej majątkiem,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej.

§ 30

 1. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokółowane.

§ 31

 1. Obsługę administracyjną Fundacji prowadzi Biuro Fundacji.
 2. Na czele Biura Fundacji stoi Dyrektor powołany przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji określa zasady funkcjonowania Biura Fundacji.

Rozdział V

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

§ 32

W celu zwiększenia środków na realizacje zadań statutowych Fundacja może prowadzić, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

§ 33

 1. Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności przeznaczone mogą być przez Zarząd Fundacji środki z:
 1. funduszu założycielskiego w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych),
 2. odsetek od funduszu założycielskiego,
 3. darowizn, spadków i zapisów – chyba, że darczyńca lub spadkobierca postanowił inaczej,
 4. dochodów z działalności gospodarczej w wysokości określonej przez Radę Fundacji.

§ 34

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie uchwałą Zarządu Fundacji biuro, zakłady i inne placówki.

§ 35

 1. Kierownik Zakładu Fundacji prowadzącego działalność gospodarczą powołuje
  i odwołuje Zarząd Fundacji.
 2. Kierownik tego Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 36

 1. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego lub spółkach cywilnych.
 2. Fundację reprezentują w spółkach osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.

§ 37

 1. Przedmiotem Działalności Gospodarczej Fundacji mogą być:
 1. szkolnictwo licealne ogólnokształcące (PKD 80.21.C),
 2. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
 3. działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30.A),
 4. działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),
 5. działalność bibliotek i archiwów (PKD 92.51),
 6. działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z),
 7. działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z).

§ 38

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów.
 2. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów,
  a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 5. Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest według zasad obowiązujących osoby prawne.
 6. Fundacja gromadzi i dysponuje środkami dewizowymi z tytułu własnej działalności eksportowej oraz z innych tytułów zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

ROZDZIAŁ VI

Połączenie, rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 39

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych cechach na warunkach określonych umową obu fundacji.

§ 40

Zmiana celu lub statutu fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większości
2/3 głosów w obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.

§ 41

Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których była ustanowiona lub
w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 42

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji jednogłośnie.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.

§ 43

Pozostałe po zakończeniu likwidacji składniki majątkowe przeznacza się na modernizację
i rozbudowę istniejących budynków szkoły.

§ 44

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ VII

§ 45

 1. Statut wchodzi w życiu z dniem zarejestrowania fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
 2. Statut niniejszy sporządzono wg stanu na dzień 17 marca 2005 r. uwzględniono poprawki.

Radom, dnia 17 marca 2005 r.

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  grzegorz@kiraga.co