Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

 1. Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu informuje, że zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klas pierwszych określone zostały na podstawie:
  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjum
  2. Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.
 2. Rekrutację kandydatów do oddziałów klas pierwszych w Radomiu przeprowadza się w oparciu  o elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą pod adresem internetowym https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/ ,  który zostanie udostępniony kandydatom w dniu: 8 maja  br. od godz. 10:00 .

-Kandydat może wybrać nie więcej niż trzy szkoły (a w nich zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów). Kandydat wybierając oddziały określa pozycję swoich preferencji. Wydrukowany z systemu wniosek podpisany przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów) w wymaganym terminie należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

-Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich danych do systemu elektronicznej rekrutacji.

Jeśli kandydat zaznaczył we wniosku elektronicznym w zakładce załączniki, że spełnia dodatkowe kryteria, należy dodatkowo załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymienionych kryteriów. 

 1. Wydanie dokumentów  i odblokowanie konta kandydata w systemie naboru elektronicznego (dotyczy zmiany preferencji)  następuje  za zgodą pisemną rodzica (opiekuna prawnego).
 2. Do klasy pierwszej IV  LO przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Kandydatów powracających z zagranicy przyjmuje się do klasy pierwszej na mocy odrębnych przepisów.
 4. Dla  kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum stosuje się §8 Rozporządzenia MEN z 14 marca 2017r. jw
 5. TERMINARZ  REKRUTACJI

REKRUTACJA ZASADNICZA

 od 8 maja od godz.10:00
do 19 maja do godz. 15:00 

składanie w szkole I wyboru  wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

31 maja godz.14:00

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego

do 9 czerwca do godz.15:00

ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego

16 czerwca od godz.
10.00 do 19 czerwca do godz.16:00

21czerwca godz. 13:00

22 czerwca do godz. 15:00

 

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

 

 dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego, dla kandydatów którzy nie przystąpili w pierwszym terminie

ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego

 

od 23 czerwca od godz. 12.00
do 28 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 8 maja do 5 lipca

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 uso

5 lipca do godz.16.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca od godz. 10:  do 14 lipca do godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia -  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 14 lipca do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14 lipca do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia do godz. 16.00

składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 do 23  sierpnia

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego  w przypadku wolnych miejsc do oddziału 1h

do 24  sierpnia do godz.12.00

ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego

od 10 sierpnia
do 28 sierpnia

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów

do 28 sierpnia do godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 29 sierpnia od godz. 8.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 31 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 1. Kandydaci mogą uzyskać maksymalnie 200 pkt w tym 100 za egzamin gimnazjalny i 100 za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wg zasad określonych poniżej, natomiast do oddziału dwujęzycznego kwalifikuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. W przypadku większej ilości kandydatów punkty sumuje się .
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym. W celu potwierdzenia uzyskania osiągnięcia należy przedłożyć w Komisji Rekrutacyjnej oryginał stosownego zaświadczenia.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc są brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz wybranego przedmiotu,
  2. liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  3. liczba punktów możliwych do uzyskania za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  4. liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia w konkursach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  5. liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 4. W rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego, wybranego przedmiotu oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
  1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
   Wynik przedstawiony w procentach z:
   - języka polskiego,
   - historii i wiedzy o społeczeństwie,
   - matematyki,
   - przedmiotów przyrodniczych,
   - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
   Mnoży się przez 0,2;
  2. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt;
  3. sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos (najwyższa ocen)
   18 pkt - ocena: celujący
   17 pkt - ocena: bardzo dobry
   14 pkt - ocena: dobry
   8 pkt - ocena: dostateczny
   2 pkt - ocena: dopuszczający
  4. sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

  za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie e), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Kandydatów do oddziału dwujęzycznego, w którym drugim językiem nauczania jest język hiszpański, dodatkowo obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, który odbędzie się dnia 31.05.2017 r. (środa)  godz. 14.00.

 • Do dnia 09.06. 2017 r.  do godz. 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów , którzy uzyskali pozytywny wynik z w/w sprawdzianu.
 • Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych ustalono na 21.06.2017r. godz. 13:00. Wyniki zostaną podane do 22.06.2017r. do godz. 15:00
 • Jeżeli w wyniku rekrutacji zasadniczej szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami do oddziału dwujęzycznego – zostanie przeprowadzona rekrutacja  uzupełniająca.
 • Termin  sprawdzianu kompetencji językowych zostanie podany po ogłoszeniu informacji o naborze na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej.

7a . WARUNKI  PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  Z JĘZYKA  HISZPAŃSKIEGO  DLA KANDYDATÓW   DO ODDZIAŁU (1h) DWUJĘZYCZNEGO  Z  JĘZYKIEM  HISZPAŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  w  trakcie  postępowania  rekrutacyjnego  do oddziału  dwujęzycznego  z  językiem  hiszpańskim  zostanie  przeprowadzony  w  budynku IV  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi   im.  dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

Czas  trwania  sprawdzianu  60  minut.

Każdy  kandydat  zgłoszony  w  systemie  rekrutacji  elektronicznej  powinien  zgłosić się co  najmniej  30  minut  przed  rozpoczęciem  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w punkcie 1  i  przed  wejściem  na  salę  powinien  okazać  legitymację  szkolną  lub inny dokument tożsamości  ze  zdjęciem umożliwiający identyfikację.

Wyniki  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  punkcie 1,  zostaną  podane  do  wiadomości na  indywidualne  konta  kandydatów.  Listy  osób  zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych  do  dalszego  etapu  rekrutacji  będą  wywieszone  przy  wejściu  do szkoły  w  miejscu  ogólnie  dostępnym.

Wyniki  sprawdzianu  nie  będą udostępniane  drogą  telefoniczną  lub  e-mailową.

2. FORMA SPRAWDZIANU: rozumienie tekstu pisanego, test gramatyczno-leksykalny

3. TYP ZADAŃ: prawda/fałsz, test wyboru.

4. SUMA  PUNKTÓW  MOŻLIWYCH  DO  UZYSKANIA  W  WYNIKU  SPRAWDZIANU: 100 pkt

5. POZYTYWNY  WYNIK  SPRAWDZIANU  KOMPETENCJI  JĘZYKOWYCH  uzyskają te osoby, które  osiągną co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania . 

 

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com