Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Komunikat o elektronicznym systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutację kandydatów do oddziałów klas pierwszych w Radomiu przeprowadza się w oparciu  o elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą pod adresem internetowym https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/

Na stronie w zakładce (u góry po prawej stronie) należy założyć konto nowego kandydata lub zalogować się po uzyskaniu loginu dostępu z gimnazjum w Radomiu.

Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich danych do systemu elektronicznej rekrutacji.

Po uzupełnieniu, wydrukowany z systemu wniosek podpisany przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów)  w wymaganym terminie należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru . Jeśli kandydat zaznaczył we wniosku elektronicznym w zakładce załączniki, że spełnia dodatkowe kryteria, należy dodatkowo załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymienionych kryteriów. (tabelka poniżej)   

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje zaprzestanie wobec kandydata czynności rekrutacyjnych lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.

Wydanie dokumentów  i odblokowanie konta kandydata w systemie naboru elektronicznego (dotyczy zmiany preferencji)  następuje  za zgodą rodzica (opiekuna prawnego).

 

Załączniki do wniosku  ( w przypadku spełniania podanego poniżej kryterium)

Kryterium

Załączniki do wniosku potwierdzające kryterium

Forma składanego załącznika

wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do pobrania w zakładce: Wymagane dokumenty

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

oryginał dokumentu, notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 k. p. a.) odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oryginał dokumentu, notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 k. p. a.) odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka  do pobrania w zakładce: Wymagane dokumenty

objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

oryginał dokumentu, notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 k. p. a.) odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com