Aktualności

I etap rekrutacji


blog img

I etap rekrutacji

 • 2020-06-03 11:16

I etap rekrutacji:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020  roku do godziny 15.00.
 •  Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie  do oddziału dwujęzycznego w terminie od 15 czerwca do 22 czerwca 2020  roku do godziny 15.00.
 1. Wypełnienie wniosku na portalu: https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/CMS/nabory.aspx
 2. Drukowanie wniosku, sprawdzenie poprawności i kompletności danych, podpisanie wniosku przez obydwoje rodziców (jednego rodzica, tylko w uzasadnionych przypadkach). 

Uwaga: W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej kryteriów ex-aequo należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.

 1. Dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami.
 • Wniosek oraz dokumenty do IV LO można dostarczyć w formie:
  elektronicznej na adres: rekrutacja@lo4.radom.pl (scan/zdjęcie kompletnego wniosku oraz dokumentów z podpisami rodziców i podpisem kandydata),
 • lub papierowej w budynku szkoły – w zaklejonej podpisanej kopercie do skrzynki „Rekrutacja” ( w godzinach 8.00 - 15.00).

Informacja dotycząca dodatkowych dokumentów składanych podczas I etapu rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej (Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) – kryteria ex-aequo.

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów:

 1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art.53 ust.1.

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Do pobrania – Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 roku poz. 511, z późn. zm.).

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem.

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

Do pobrania – Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730).

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.